A Quiet Word

ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

มารู้จัก enneagram กัน มกราคม 5, 2008

 
 
ทดสอบได้ที่นี่เลย http://www.dekisugi.net/enneagram/
ENNEAGRAM คือ คือแผนภาพรูปวงกลมที่อธิบายถึงจิตใจของมนุษย์

คำว่า ENNEAGRAM เป็นภาษากรีก แปลว่า แผนภาพเลขเก้า เนื่องจากตามหลักของ ENNEAGRAM จิตใจของมนุษย์แบ่งเป็นประเภทหลัก ๆ ได้เป็นเก้าประเภท (ไทป์) แต่ละประเภทแทนด้วยจุดเก้าจุด ที่เรียงอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมด้วยระยะห่างที่เท่า ๆกัน ได้แก่

1. ไทป์หนึ่ง – นักปฏิรูป

2. ไทป์สอง – นักบุญ

3. ไทป์สาม – ผู้ชนะ

4. ไทป์สี่ – ศิลปิน

5. ไทป์ห้า – นักปราชญ์

6. ไทป์หก – เพื่อนยาก

7. ไทป์เจ็ด – เจ้าสำราญ

8. ไทป์แปด – ผู้นำ

9. ไทป์เก้า – ผู้รักสงบ

บุคลิกภาพของมนุษย์ทุกคน จะอธิบายได้ด้วยไทป์ใด ไทป์หนึ่ง ในเก้าไทป์นี้ ซึ่งเป็นลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และอาจพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น หรือต่ำลงก็ได้เมื่อโตขึ้น แต่จะไม่มีวันเปลี่ยนไปจากไทป์ที่ตัวเองเป็นไปได้
 
 
——————-
….. ไม่อยากจะเชื่อว่าทำกี่รอบๆ ก็ได้ ไทป์แปด
 

ลักษณะทั่วไป ไทป์แปด

แรงจูงใจ

อยากพึ่งพาตัวเอง หยุดความอ่อนแอ อยากมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม เรียกร้องสิทธิ ควบคุมทุกอย่างได้ ไม่มีใครเอาชนะได้ และมีชัยชนะเหนือคนอื่น

ไทป์นี้เป็นไทป์ของบุคคลที่มีอำนาจ และใช้อำนาจ ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี เราเห็นความกล้าหาญ กำลังใจ การพึ่งพาตัวเอง ความเป็นผู้นำ การใช้อำนาจ และการเรียกร้องสิทธิ อำนาจจะเป็นสิ่งที่ดี ถ้ามันเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ มากกว่าที่จะจำกัดอยู่แค่ภายในกลุ่มเล็ก ๆในสังคม คุณค่าของมันอยู่ที่จุดมุ่งหมายของมันนี้เอง หาใช่การได้ใช้มัน ในสังคมปัจจุบันมีพิธีรีตรองหลายอย่างที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงการมีอำนาจ อาทิ การตบมือให้กับสุนทรพจน์ การกล่าวเปิดในงานเลี้ยง ขบวนแถวทหารเกียรติยศ การยิงศรุตฆ์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ทำให้คนมองอำนาจผิดไปจากจุดประสงค์ของมัน และพยายามไขว่คว้าเอามันมาประดับตน

ตัวอย่างบุคคล

Martin Luther King, Jr., Franklin Roosevelt, Lyndon Johnson, Mikhail Gorbachev, G.I. Gurdjieff, Pablo Picasso, Richard Wagner, Indira Gandhi, Kathleen Turner, Marlon Grando, John Wayne, Charlton Heston, Sean Connery, Ernest Hemingway, Norman Mailer, Mike Wallace, Barbara Walters, Ann Roseanne, Leona Helmsley, Ross Perot, Fidel Castro, Saddam Hussein, Napoleon, Jim Jones and "Don Vito Carleone"

กับสัญชาตญาณ

"ไทป์แปด" เป็นไทป์ในกลุ่มของสัญชาตญาณ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พยายามไม่ให้สิ่งแวดล้อมมามีผลกระทบกับตนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง "ไทป์แปด" ใช้การควบคุมสิ่งแวดล้อม Nine เพิกเฉยมัน และ "ไทป์หนึ่ง" พยายามทำให้มันไร้ที่ติ "ไทป์แปด" พยายามเรียกร้องสิทธิให้ตัวเอง เพื่อว่าสิ่งรอบข้างจะได้ไม่มามีอิทธิพลเหนือตน เป็นไทป์ที่แสดงความก้าวร้าวออกมาอย่างเปิดเผยที่สุด เขาดึงเอาแรงขับภายในออกมาเป็นพลังมหาศาล มั่นใจตัวเองสูง อยากมีอิทธิพลกับโลกใบนี้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ชอบเสนอตัวเพื่อวัดใจตัวเองกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับมนุษย์คนอื่น เป็นการยากที่จะทำตัวหมางเมิน "ไทป์แปด" เพราะอาจเป็นอันตรายได้ พวกเขาดูมุ่งมั่นมีพลัง เป็นไทป์ที่ดูออกง่ายที่สุดไทป์หนึ่ง เข้าด้วยยากเพราะการเข้ามามีส่วนในชีวิตของพวกเขาเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญมาก ถ้าพวกเขาอยู่ในระดับดี ความมั่นใจของเขาจะเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรสังคม แต่หากอยู่ในระดับเสื่อม พวกเขาคือคนวางโต ที่คอยกำจัดใครก็ตามที่ขวางทางพวกเขา

กลุ่มสัญชาตญาณมีลักษณะร่วมกับอยู่อย่างหนึ่งคือ การต่อต้าน พวกเขาต่อต้านส่วนใดส่วนหนึ่งในตัวเอง และสิ่งแวดล้อม สำหรับ "ไทป์แปด" แล้ว พวกเขามีการต่อต้านออกมาในลักษณะของ ความขัดแย้งกับสิ่งแวดล้อม พวกเขามองโลกแบบต่อสู้ดิ้นรน คิดว่าตนต้องพยายามกระเสือกกระสนให้ได้หากต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไป ทำให้เป็นคนเปิดเผย กล้าเรียกร้องสิทธิ และมั่นใจในอำนาจของตน เป็นไทป์ที่มุมานะและเด็ดเดี่ยวมากที่สุด หากพวกเขาไม่ตระหนักถึงโทษของการเข้าคุณลักษณะเหล่านี้ในเชิงทำลาย คนอื่นจะต่อต้าน และทำให้ชีวิตของเขามีความขัดแยังมากขึ้น ในที่สุดความกลัวว่าจะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจคนอื่นก็จะกลายเป็นความจริงขึ้นมา

ถ้าพวกเขาไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ความมั่นใจในตัวเองของพวกเขาจะนำมาซึ่งความสำเร็จส่วนตัวซึ่งให้ประโยชน์กับสังคมด้วย พวกเขาอาจสร้างตึกระฟ้า เมือง หรือชาติเพื่อสวัสดิภาพของคนอื่น พวกเขาเกิดมาเป็นผู้นำ และอาจเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ หากสิ่งที่เขาทำยิ่งใหญ่พอ ความมั่นใจในตัวเองที่เหลือล้นในตัวพวกเขา เป็นผลทำให้คนอื่นพลอยมีไฟไปด้วย

แต่โชคไม่ดี ที่ "ไทป์แปด" โดยมากแล้วมักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง พวกเขาหลงในตัวตน ในระดับปานกลาง พวกเขายุ่งย่ามคนอื่นเพื่อสร้างอำนาจให้กับตัวเอง อย่างกับว่าการที่คนอื่นมีสวัสดิภาพที่ดีต้องหมายถึงการที่ตนต้องเสียสวัสดิภาพที่ดีไป พวกเขามักคิดว่าผู้มีอำนาจมีได้คนเดียว และคนนั้นควรเป็นเขาเอง โลกนี้ควรปรับเข้าหาตัวเขา ทุกคนควรทำตัวในทางที่ส่งเสริมให้เขาบรรลุเป้าหมาย

ในระดับเสื่อม พวกเขาคือบุคคลอันตราย ก้าวร้าวไร้คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ พวกเขาแสวงอำนาจและใช้มันในทางที่ผิด

ปัญหาของความก้าวร้าวและการกดเก็บ

"ไทป์แปด" เก็บบางสิ่งบางอย่างในตัวตนไว้ และมักมองว่าไม่มีปัญหา พวกเขามองว่าปัญหามาจากสิ่งรอบตัวมากกว่า จึงพยายามกระทำกำหนดกะเกณฑ์สิ่งรอบตัว พวกเขากดเก็บความรู้สึกผิดในการกระทำของตัวเอง ทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างไม่รู้สึกขัดแยังสับสน ในระยะสั้นมันช่วยในชีวิตของเขาง่ายขึ้น แต่ในระยะยาวมันทำให้คนรอบข้างลำบาก

เมื่อแรกพบ เป็นเรื่องยากที่จะมองออกว่า "ไทป์แปด" กดเก็บอะไรไว้ พวกเขาดูไม่มีปัญหาในการเรียกร้องสิทธิ และพูดจาตรงไปตรงมา กล้าหาญ และอาสาเอาตัวเข้าแลกให้กับคนที่ตนรัก สิ่งที่ตนศรัทธา หรือเรื่องที่ตนสนใจ มีความสุข ให้รางวัลกับชีวิต

แรงขับของพวกเขามาจากความกลัวว่าจะต้องตนอยู่ใต้อาณัติของใคร มองโลกว่ามีแต่การดิ้นรนเพื่อให้ตัวรอด ดังนั้นเพื่อให้เข้มแข็งและเอาตัวรอดได้ ต้องกดเก็บเอาความอ่อนแอ และความอ่อนโยนเอาไว้ภายใน

"ไทป์แปด" อ่อนไหวเหมือนเด็ก ความมีชีวิตชีวาเป็นเสน่ห์ของพวกเขาที่ทำให้เพื่อนเข้าหา ในเวลาเดียวกัน คนที่มีอันตรายกับเขาก็เข้ามาด้วย ทำให้พวกเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะป้องกันตัว และกดเก็บความอ่อนโยนไว้ "ไทป์แปด" ส่วนใหญ่มีความทรงจำในวัยเด็กที่ขมขื่นด้วยเหตุที่ตนไม่สามารถเปิดใจได้อย่างเต็มที่

ไม่ว่าจะขมขื่นเพียงใด "ไทป์แปด" เลือกที่จะทำตัวเข้มแข็ง ซ่อนความอ่อนแอเอาไว้ภายใน ไม่ยอมรับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการกดเก็บความกลัวของตัวเอง เพราะมันเป็นอันตรายต่อความเป็นตัวของตัวเองและความเข้มแข็ง ที่จริงแล้ว "ไทป์แปด" ขี้ขลาดเหมือน ๆกับคนอื่น แต่พยายามระงับมันไว้ เมื่อถึงเวลา พวกเขาก็จะเผชิญหน้ากับมันโดยตรง เช่นถ้ากลัวความสูง พวกเขาก็จะไปปีนเขา ถ้ากลัวสัตว์ ก็จะไปล่าสัตว์ อันที่จริง "ไทป์แปด" กลัวการตกอยู่ใต้อาณัติ แต่ก็ความกลัวนี้เองที่ "ไทป์แปด" กำลังตนอยู่ใต้อาณัติของมัน

"ไทป์แปด" ดูใจกว้าง ใจนักเลง แต่เมื่อรู้สึกกลัว พวกเขาจะไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ ไม่ยอมไว้ใจใครจึงหลอกตัวเองว่าไม่ต้องพึ่งใครก็ได้ พวกเขาบอกตัวเองว่า คนรอบข้างเข้าหาเขาเพราะมุ่งหาประโยชน์จากเขา ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะพวกเขามักคิดว่าคนอื่นต้องพึ่งเขา แต่ไม่เชื่อว่าคนอื่นรักเขา และไม่ยอมรับว่าตัวเองมีความรักและต้องการผู้อื่นตอบ

กับพ่อแม่

ในวัยเด็ก "ไทป์แปด" สองจิตสองใจกับผู้เลี้ยงดู บุคคลซึ่งสะท้อนตัวเขา เอาใจใส่เขาและให้ความรัก ตลอดจนสร้างค่านิยมส่วนตัวให้กับเขา ซึ่งมักได้แก่ แม่ กล่าวคือ พวกเขาไม่ได้ติดแม่เหมือน Three หรือหลีกหนีแม่อย่าง "ไทป์เจ็ด" พวกเขาเรียนรู้วิธีที่จะติดต่อกับแม่ และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ด้วยการมีหน้าที่เติมเต็มในสิ่งที่แม่ยังขาดไป นั้นก็คือ "ไทป์แปด" จะทำตัวเหมือนพ่อ และเรียนรู้ว่า วิธีการที่จะได้รับความรัก หรือเป็นคนสำคัญ ก็คือการทำตัวให้เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งในยามลำบากของคนอื่น พวกเขาจะยึดติดกับการรักษาหน้าที่ของผู้ปกป้องนี้ไว้ เพราะมันเป็นเครื่องพิสูจน์ตน และเป็นสิ่งที่อาจทำให้ได้รับความรัก ความเอาใจใส่

"ไทป์สอง" "ไทป์ห้า" และ "ไทป์แปด" เป็นพวกที่สองจิตสองใจกับพ่อและ/หรือแม่ ซึ่งคิดว่าความสุขขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของตน "ไทป์สอง" คิดว่าตนต้องเอาใจใส่คนรอบข้างอย่างไม่เห็นแก่ตัว "ไทป์ห้า" คิดว่าไม่มีที่ว่างสำหรับตน และต้องหามันให้พบ ส่วน "ไทป์แปด" คิดว่าต้องเป็นคนเด็ดเดี่ยว อดทนต่อปัญหาและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ความคิดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความเสียสละต่อส่วนรวม อย่างไรก็ตาม เมื่อคนเรามีความกลัว มักกลับกลายเป็นสิ่งที่กักขังพวกเขา ไม่ให้แสดงมนุษยธรรมออกมา

"ไทป์แปด" กดเก็บความกลัวและความอ่อนแอ เพื่อผ่าฟันอุปสรรค ในครอบครัวที่ไม่อบอุ่น "ไทป์แปด" จะกลายเป็นคนก้าวร้าว ไม่รับรู้ความรู้สึกหรือความลำบากของคนอื่น พวกเขาสร้างเปลือกที่แข็งแกร่งไว้ภายนอก เพื่อมิให้ใครเห็นความอ่อนแอที่อยู่ภายใน หากพวกเขาพบกับความรุนแรงในวัยเด็ก พวกเขาจะมองโลกในแง่ร้าย คิดว่าจะต้องถูกปฏิเสธและถูกหักหลังตลอดไป พวกเขาจะไม่ไว้ใจใคร รู้สึกโดดเดี่ยวในครอบครัว และพยายามสร้างอำนาจให้กับตน พวกเขาไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู เด็กที่โตกว่า หรือตำรวจ และจะไม่ยอมให้ใครมาตัดสินชีวิตแทนตนเป็นอันขาด

หากชีวิตวัยเด็กของเขาอบอุ่น พวกเขาจะมีนิสัยชอบปกป้องคนรอบข้าง โดยเฉพาะเพื่อนสนิทที่ไว้ใจกัน แต่หากไม่อบอุ่น พวกเขาจะมีทัศนคติตัวใครตัวมัน แสวงหาความเป็นหนึ่งตลอดชีวิต และกลัวว่าคนอื่นอาจเป็นเสี้ยนหนามที่ขวางทางตน ไทป์นี้เป็นไทป์ที่เราเห็นอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ อุปนิสัยประจำตัวทางธรรมชาติของพวกเขามาก จะดีจะร้ายสิ่งแวดล้อมจะพาพวกเขาไป

  http://s10.histats.com/6.swf