A Quiet Word

ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

ღ¸ ปี่ซี่ปี้โป๋…เครื่องดนตรีจีน สิงหาคม 12, 2007

Filed under: Entertainment — Korkai @ 10:34 am

ปี่ซี่ปี้โป๋เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่ชนชาติเกาหลีนิยมใช้ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดปกครองตนเองชนชาติเกาหลี หยันเปียน มณฑลจี๋หลินของจีน และแหล่งชุมชนอื่นๆของชาวเกาหลี ซี่ปี้โป๋ออกเสียงดังก้องสูง มีเอกลักษณ์ที่เด่นของชนชาติเกาหลี

ซี่ปี้โป๋มีประวัติยาวนาน เปลี่ยนมาจากเครื่องปี้โป๋โบราณ ซี่ปี้โป๋ประกอบด้วยลิ้นปี่ในตัวปี่และตัวปี่ ลิ้นปี่ยาว 4 ซม. ทำด้วยต้นอ้อต้นกกที่ปอกเปลือกแข็งแล้ว ตัวปี่ซี่ปี้โป๋ทำด้วยไม้ไผ่หลอดเล็ก ยาว 20-25 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ด้านหน้ามีรู 7 รู  ด้านหลังมีรูเสียงสูงอีกรูหนึ่ง

วิธีการบรรเลงปี่ซี่ปี้โป๋เหมือนกับการบรรเลงเครื่องดนตรีเป่าส่วนใหญ่ คือ ผู้บรรเลงต้องเอาตัวปี่ซี่ปี้โป๋ตั้ง ปากอมลิ้นปี่ของปีซ้ายมือกดรูเสียงสูง ในด้านหลังและ 3 รูข้างบนในด้านหน้า ขวามือกด 4 รูข้างล่าง

  ปี่ซี่ปี้โป๋แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ เสียงสูง เสียงกลางและ    ปี่ซี่ปี้โป๋คู่  ปี่ซี่ปี้โป๋เสียงสูงโบราณเป่าได้เพียงประเภทเดียว ผู้ทำปี่ซี่ปี้โป๋รุ่นหลังจึงเพิ่มอีกรูหนึ่งข้างบนของรูที่ 6 ทำให้เครื่องดนตรีชนิดนี้มีเสียงกว้างขึ้น และยังสามารถเปลี่ยนเสียงได้ด้วย  ปี่ซี่ปี้โป๋เสียงกลางมีเสียงต่ำกว่าปี่ซี่ปี้โป๋เสียงสูงหนึ่งขั้น  ส่วนปี่ซี่ปี้โป๋คู่เชื่อมปี่ซี่ปี้โป๋เสียงสูงสองเลาเข้าด้วยกัน มีลิ้นปี่ 2 อัน เวลาบรรเลง จะเป่าปี่เลาหนึ่งหรือสองเลาพร้อมกันก็ได้ สามารถมีเสียงสูง 2 เสียง  และยังสามารถเป่าเสียงประสานกันได้ด้วย  เสียงดังกว่าปี่ซี่ปี้โป๋เลาเดียวมาก และเสียงไพเราะ บางครั้งแผ่วเบาบางครั้งกระชั้นถี่ ส่วนการเป่าปี่ก็ยากเหมือนกัน 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s